Examenul de Diploma

REGULAMENTE

R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea examenelor
de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021

Metodologia privind organizarea studiilor de licență, Masteratat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020-2021

PROCEDURA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ

aprobată în ședința Biroului Executiv al Facultății din data de 25.05.2021

1. Prezenta procedură s-a elaborat pe baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021 și  Metodologiei privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare pentru studenții Universității POLITEHNICA din București în anul universitar 2020-2021, semestrul II și se aplică în cadrul Facultății de Energetică, pentru finalizarea studiilor de licență în sesiunea iunie-iulie 2021.

2. Se pot prezenta la examenul de diplomă numai candidaţii care au promovat toate activităţile obligatorii cuprinse în planul de învăţământ şi nu au datorii financiare sau materiale faţă de universitatea absolvită, astfel:

a) absolvenţii din promoţia 2021;

b) absolvenţii din promoţiile anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii.


3. Înscrierea absolvenților pentru examenul de diplomă

Înscrierea absolvenţilor, care provin din UPB, pentru examenul de diplomă se efectuează individual, ȋn perioada 30.08-10.09.2021, pentru fiecare program de studii de licenţă.

Fiecare absolvent va trebui să depună următoarele documente:

a) cererea on-line de înscriere la examen; formularul se obține din platforma on-line studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se încarcă scanat în secțiunea date personale din platformă;

b) dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat on-line, după caz, proiectul de diplomă (se trimite la Secretariat);

c) copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului în format electronic, scanat; se încarcă în secțiunea date personale din platforma studenti.pub.ro;

d) declarația de originalitate a proiectului de diplomă/lucrării de disertație; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se semnează de către absolvent, și se încarcă scanat în secțiunea date personale;

e) dovada completării chestionarului de angajabilitate; formularul se obține din platforma studenti.pub.ro, se completează și se încarcă în secțiunea date personale. Pentru absolvenți din generațiile mai vechi, care nu au acces la Chestionarul privind Angajabilitatea, am pregătit o variantă online a acelui chestionar fizic:: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021. În urma completării acestui chestionar, veti primi o dovadă, prin email, pe care o veti putea atașa dosarului;

g) copia Scrisorii/ Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) transmisă on-line. Originalul se va depune la secretariatul facultății.

TOATE documentele de la punctele a-e se vor trimite ȋn perioada 30.08-10.09.2021 și către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail raluca.nicolau@upb.ro, incluse într-o arhivă cu numele Nume_Prenume_grupa_seria.

Secretariatul facultății va solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu în sesiunea pentru susținerea examenului de diplomă.

Următoarele documente se vor depune la secretariatul facultății până la 08.10.2021:

a) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

b) Scrisoarea/Ordinul Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini) în original.

Fiecare absolvent va încărca 2 documente pe platforma www.cursuri.pub.ro („Moodle”)/ https:/curs.pub.ro, în secțiunea destinată fiecărei specializări, până la data de 10.09.2021:

1. proiectul de diplomă în format electronic

2. tema proiectului de diplomă semnată și scanată

După ce lucrarea de diplomă este încărcată pe platforma Moodle, secretarul comisiei va trimite un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail cu care studentul este înregistrat pe platforma Moodle. Acest mesaj reprezintă dovada că a predat on-line proiectul de diplomă, pe care absolventul o va include în documentele pentru înscrierea la examenul de diplomă.

Coordonatorul lucrării de diplomă, până la data de 10.09.2021.

1. Trimite studentului Tema lucrării de diplomă semnată şi scanată.

2. Trimite secretarului comisiei Referatul de apreciere asupra lucrării de diplomă (formularul se găseşte pe site-ul facultăţii).

Secretarul comisiei de diplomă va descărca tema proiectului de diplomă și referatul de apreciere corespunzătoare fiecărui absolvent și le va trimite către Secretariatul facultății, la adresa de e-mail raluca.nicolau@upb.ro.

Documentele printate se semnează pentru conformitate cu originalul de cadrul didactic coordonator luând legătura cu secretarul comisiei.

4. Susținerea proiectelor de diplomă

Studenţii vor ȋncărca pe Moodle prezentarea și chestionarul facultății privind inserția pe piața muncii până cel târziu cu o zi ȋnainte de ziua susţinerii examenului.

Comisiile pentru susținerea proiectelor de diplomă se întrunesc în ziua susținerii examenului de diplomă pe platforma Microsoft Teams.

Pentru a asigura buna desfășurare a examenului de diplomă, membrii comisiei de examinare vor fi prezenți în ziua examenului în Universitatea POLITEHNICA din București, iar documentele vor fi semnate în aceeași zi, după finalizarea examenului.

Pentru prezentarea lucrării de diplomă timpul alocat unui student este: 10 minute pentru prezentare şi 10 minute pentru ȋntrebări din partea comisiei.

Listele cu programarea pe zile și ora exactă pentru susţinerea probelor de examen pentru fiecare candidat vor fi afișate pe site-ul facultății până la data de 10.09.2021.

5. Arhivarea documentelor

Secretarul comisiei de diplomă va realiza pentru fiecare absolvent un folder cu denumirea Nume_prenume student_examen diploma_iulie 2021, care conține:

 • Proiectul de diplomă
 • Tema proiectului de diplomă
 • Referatul de apreciere asupra proiectului de diplomă
 • Înregistrarea video a prezentării proiectului de diplomă de pe MS Teams

Arhivarea documentelor se va face de către secretarii de comisii în cel mult trei zile de la finalizarea examenului. Arhivarea se va face pe un calculator al facultăţii care se află la Decanat - biroul Prodecani.

Absolventul va depune la Secretariatul facultății proiectul de diplomă în original până la data de 08.10.2021.

CALENDAR PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMA

DOMENIUL: Inginerie Energetica

Energetică şi Tehnologii Nucleare

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Daniel DUPLEAC – preşedinte
 • S.l. dr. ing. Andrei BUDU – membru
 • Sl. dr. ing. Lazaro Gabriel PAVEL - membru
 • Ş.l. dr. ing. Roxana NISTOR - membru
 • S.l.dr.ing. Laurenţiu LIPAN - membru
 • As.drd.ing. Stefan VORONCA - secretar (stefan.voronca@upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 9:00

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii Nucleare

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma


Hidroenergetică

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Sanda-Carmen GEORGESCU – preşedinte
 • Conf. dr. ing. Bogdan POPA – membru
 • Conf. dr. ing. Daniela Elena GOGOAȘE – membru
 • Conf. dr. ing. Liana Ioana VUȚĂ – membru
 • Ş.l. dr. ing. Angela NEAGOE – membru
 • Asist. drd ing. Claudiu Petrică PĂTRAȘCU – secretar (claudiu.patrascu@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 9:00

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Hidroenergetica

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma


Managementul Energiei

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Horia NECULA - preşedinte
 • Prof. dr. ing. Ileana BĂRAN - membru
 • Prof. dr. ing. Roxana PĂTRASCU - membru
 • Prof. dr. ing. Radu PORUMB - membru
 • Conf. dr. ing. Constantin IONESCU – membru
 • Conf. dr. ing. Mircea SCRIPCARIU – membru
 • Sl. dr. ing. Gabriela IORDACHE - secretar  (gabriela_elena.vlad@upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 10:00

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Managementul Energiei

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma


Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU – preşedinte
 • Prof. dr. ing. Ioana FĂGĂRĂŞAN – membru
 • Prof. dr. ing. Sorina COSTINAŞ – membru
 • Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ – membru
 • Conf. dr. ing. Marian COSTEA – membru
 • Prof. dr. ing. Radu PORUMB – membru
 • As. drd. ing. Irina PICIOROAGĂ – secretar (irina.picioroaga@upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 8:30

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma


Termoenergetică

Comisia:

 • Prof.dr.ing. George DARIE – preşedinte
 • Prof.dr.ing. Gabriel NEGREANU – membru
 • Prof.dr.ing. Cosmin MĂRCULESCU – membru
 • Conf.dr.ing. Victor CENUŞĂ – membru
 • Sl.dr.ing. Mihaela NORIŞOR - membru
 • Sl.dr.ing. Bogdan CARUTASIU– secretar (mihail.carutasiu@upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 9:30

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Termoenergetica

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma


Energetică și Tehnologii de Mediu

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU– preşedinte
 • Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – membru
 • Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
 • Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
 • Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
 • Ș.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar (eliza.tica@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 9:00

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Energetica si Tehnologii de Mediu

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma

DOMENIUL: Ingineria Mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Comisia:

 • Conf.dr.ing. Gabriela Elena DUMITRAN – preşedinte
 • Prof. dr. ing. Lăcrămioara Diana ROBESCU – membru
 • Prof. dr. ing. Cristian Florian DINCĂ – membru
 • Ș.l. dr. ing. Mihaela Amalia DIMINESCU – membru
 • Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – membru
 • Ș.l.dr.ing. Eliza Izabela TICĂ – secretar (eliza.tica@upb.ro)

Data: 15 septembrie 2021, ora 11:00

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Inginerie si Protectia Mediului in Industrie

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma

DOMENIUL: Inginerie şi Management

Inginerie Economică în Domeniul Electric Electronic Şi Energetic

Comisia:

 • Prof.dr.ing. Cristian LĂZĂROIU – preşedinte
 • Prof.dr.ing. Eduard MINCIUC – membru
 • Sl. dr. ing. Cătălina ALEXE – membru
 • Sl. dr. ing. Ionut ISTRATE BITIR – membru
 • Sl. dr. ing. Nela SLAVU – membru
 • As. dr. ing. Mirona Ana-Maria POPESCU – secretar (mirona.popescu@.upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 8:30

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA-Inginerie Economica in Domeniul Electric, Electronic si Energetic)

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma

DOMENIUL: Ştiinţe Aplicate

Informatică Industrială

Comisia:

 • Prof. dr. ing. Constantin BULAC - președinte
 • Prof. dr. ing. Virgil DUMBRAVĂ- membru
 • Prof. dr. ing. Ion TRIŞTIU    - membru
 • Prof. dr. ing. Radu PORUMB - membru
 • Ș.l. dr. ing. Dorian Octavian SIDEA – membru
 • Ş. l. dr. ing. Nicoleta ARGHIRA – membru
 • As. drd. Andreea IANȚOC – secretar (andreea.iantoc@upb.ro)

Data: 13 septembrie 2021, ora 8:30

Inscriere online pe Moodle:

02-ENERG-DIPLOMA- Informatica Industriala

Sustinere on-line pe MS Teams

Programare sustinere Diploma

Rezultate sustinere Diploma