Strategia Cercetarii in Facultatea de Energetica

Misiunea Facultatii de Energetica

În societatea bazată pe cunoaştere ce caracterizează spaţiul european şi internaţional, Facultatea de Energetica îşi propune să devină un jucător important la nivel naţional şi internaţional, generând şi transferând cunoştinţe prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare care să aducă elemente de complementaritate şi abordări de nişă în spaţiul internaţional al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Accentul la nivelul misiunii va trebui pus pe:

 • cercetarea ştiinţifică avansată, cu vizibilitate internaţională,
 •  inovare în colaborare cu agenţii economici,
 • orientarea mai accentuată a procesului de învăţământ- licenţă, Masteratat, doctorat – înspre nevoile societăţii româneşti, dar şi al societăţii internaţionale,
 • deschiderea de noi forme de învăţământ la nivel postuniversitar, inclusiv prin dezvoltarea învăţământului on-line şi a celui care are la bază standardele ocupaţionale.
 • Politici principale în domeniul cercetării ştiinţifice a inovării şi transferului tehnologic


În contextul actual, cantitatea și calitatea cercetării ştiinţifice efectuate are rolul primordial în clasificarea acestora pe plan internațional. De aici, necesitatea de a susţine şi consolida activitatea structurilor de cercetare ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică este o importantă sursă de venituri și de imagine, atât pentru universitate în ansamblu, cât și pentru fiecare cercetător în parte, motiv pentru care trebuie susţinut pe mai departe procesul de creare a noi structuri de cercetare, dar mai ales procesul de fuziune şi colaborare a structurilor de cercetare în forme mai mari, cu caracter inter şi multi-disciplinar (platforme de cercetare, institute de cercetare), ca necesitate clar demonstrată de creare a unor poli de excelenţă în domenii de impact major pentru mediul socio-economic. Facultatea noastră trebuie să devină vizibilă naţional şi internaţional în câteva domenii majore ale cercetării ştiinţifice şi inovării tehnologice. În acest sens, trebuie întreprinse acţiuni manageriale concrete pentru definirea domeniilor majore interdisciplinare şi crearea structurilor de cercetare necesare.

Directii de interventie în domeniul cercetării

 • Dezvoltarea structurilor de cercetare,
 • Înfiinţarea si modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact,
 • Infiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat facultatii,
 • Atragerea, dezvoltarea si mentinerea resursei umane inalt calificate,
 • Susţinerea publicării rezultatelor cercetării in jurnale si conferințe de prestigiu,
 • Susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de facultate,
 • Susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă,
 • Dezvoltarea capacităţii şi competenţelor facultăţii în activitatea de transfer tehnologic.