Strategia Facultatii de Energetica in Domeniul Asigurarii Calitatii

1. Managementul calităţii în Facultatea de Energetică

Universitatea POLITEHNICA din București a implementat și dezvoltat un sistem de Management al Calității ce are ca obiectiv creșterea performanțelor, bazat pe structuri organizatorice suport pentru implementare, precum: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, Consiliul Calității, la nivel de universitate, Comisiile Calității, la nivel de facultăți, grupurile de lucru la nivel departamental, grup de auditori interni și Serviciul Calitate.

Pentru asigurarea calității în Facultatea de Energetică și atingerea obiectivelor strategice Decanul a numit Comisia pentru managementul calității, comunicare și transformare digitală formată din:

Preşedinte:

 • Conf.dr.ing. Constantin IONESCU – prodecan responsabil cu asigurarea calității

Membrii:

 • Prof.dr.ing. Sorina COSTINAS – Departamentul de Producere şi Utilizare a Energiei
 • Conf.dr.ing. Marian COSTEA – Departamentul de Sisteme Electroenergetice
 • Conf.dr.ing. Georgiana DUNCA – Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului
 • Ș.l.dr.ing. Marius Daniel BONTOȘ – Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului
 • Ș.l.dr.ing. Nicoleta ARGHIRA – reprezentant al Facultății de Automatică și Calculatoare în Consiliul Facultății de Energetică

Această structură are un regulament de funcționare propriu, dar respectă principiul fundamental în domeniul calității și anume că responsabilitatea asigurării calității proceselor dintr-o organizație îi revine managementului de la cel mai înalt nivel. Așadar, Sistemul de Management al Calității la nivelul Facultății de Energetică este condus de Decan care, conform Regulamentului privind Sistemul de Management al Calității în Universitatea POLITEHNICA din București:

 • stabilește strategia, politica, obiectivele și prioritățile facultății în domeniul calității;
 • urmărește cunoașterea și aplicarea în facultate atât a aspectelor generale cât și a celor specifice;
 • numește Prodecanul cu asigurarea calității, care este reprezentantul Decanului pentru SMC, investit cu responsabilitate și autoritate privind proiectarea, menținerea și îmbunătățirea SMC la nivel de facultate;
 • numește Comisia pentru Managementul Calității

Comisia pentru Managementul Calității este un organism colectiv de lucru al facultății care identifică, analizează și propune soluții și decizii care privesc SMC. Ea elaborează Raportul anual al asigurării calității în facultate, care este prezentat, discutat și avizat de Consiliul Facultății.

La nivelul fiecărui departament din facultate a fost numit de către directorul de departament un responsabil pentru asigurarea calității.

De asemenea, la nivelul Consiliului Facultății funcționează Comisia de Specialitate pentru Asigurarea Calității în care sunt incluși și reprezentanți ai studenților.

Principalele atribuții ale Comisiei pentru Asigurarea Calității din Facultatea de Energetică sunt:

 • Sprijinirea conducerii facultății în elaborarea politicii și a obiectivelor referitoare la calitate;
 • Identificarea, definirea și analiza principalelor procese din facultate pentru determinarea acelora care sunt critice pentru calitatea rezultatelor și asigurarea mijloacelor și metodelor de ținere sub control și îmbunătățire continuă a acestora (practica studenților, organizarea activității de cercetare la studiile de Masterat);
 • Asigurarea suportului logistic comun la nivelul facultății în vederea întocmirii rapoartelor de autoevaluare (spații, infrastructură, cercetare științifică);
 • Coordonarea activității de evaluare periodică internă a calității programelor de studii de licență și de Masteratat precum și a altor procese din facultate, în scopul îmbunătățirii calității acestor programe și al creșterii responsabilităților individuale ale cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea și promovarea unei atitudini pro-calitate a cadrelor didactice și studenților din facultate, în concordanță cu cerințele partenerilor interni și externi ai proceselor educaționale;
 • Asigură asistența tehnică acordată elaboratorilor Rapoartelor de Autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS a programelor de studii de licență și Masterat acreditate;
 • Elaborează și prezintă în fața Consiliului Facultății Rapoartele anuale privind  asigurarea calității proceselor de învățământ și administrative din facultate;
 • Asigură implementarea planului anual de îmbunătățire a calității proceselor din facultate
 • Face propuneri de îmbunătățire a documentelor Sistemului de Management al calității implementat în Universitatea POLITEHNICA din București.

Ca o recunoaștere a realizărilor întregii comunități academice, în ceea ce privește excelența programelor de studii, calitatea și vizibilitatea cercetării științifice, prin capacitatea sa administrativă și instituțională, Universitatea POLITEHNICA din București s-a clasificat în categoria universităților de cercetare avansată și educație, fiind singura universitate din România care se află în toate domeniile de ierarhizare în prima categorie (A) pentru toate programele de studii. De asemenea, în anul 2015, în urma evaluării Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, a obținut reconfirmarea acreditării, cu grad înalt de încredere.

Toate programele de studii ale facultății sunt acreditate cu calificativul încredere de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior. În anul 2017 un program de studii a obținut certificarea internațională EUR-ACE®, conferită de către Rețeaua Europeană pentru Acreditare în Educația Inginerească (European Network for Accreditation of Engineering Education ENAEE), certificare care oferă recunoaștere și valoare internațională calificării și contribuie la facilitarea mobilității academice și profesionale a absolvenților

2. Strategia pentru asigurarea calităţii în Facultatea de Energetică

Excelenţa în educaţie şi cercetare nu poate fi atinsă fără un management adecvat al calităţii bazat pe o cultură a calităţii.

În contextul demarării competiţiei pe piaţa educaţională, universităţile trebuie să-şi adapteze conceptual sistemul de management al calităţii astfel încât să poată face faţă cerinţelor impuse. Pornind de la acest considerent, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a implementat şi dezvoltat un Sistem de Management al Calităţii ce are ca obiectiv creşterea performanţelor. Consiliul Calităţii la nivelul universităţii, Comisiile Calităţii la nivelul facultăţilor şi Grupurile de Lucru de la nivelul departamentelor au misiunea de a asigura respectarea standardelor de performanţă către care tinde universitatea.

În acest context, obiectivul strategic asumat în domeniul calităţii la nivelul Facultăţii de Energetică îl constituie contribuţia la îndeplinirea cerinţelor impuse de atingerea obiectivelor strategice asumate la nivelul universităţii.

Asigurarea calității programelor de studiu este un proces de bază în evoluția spațiului european al învățământului superior. Creșterea colaborării interinstituționale, a mobilității studenților, a comparabilității diplomelor sunt câteva dintre aspectele vizate ca linii de acțiune în cadrul conceptului numit „asigurarea calității” încă de caând acesta a fost introdus ca prioritate în cadrul Procesului Bologna.

Facultatea de Energetică are ca obiectiv major să își întărească poziția în topul facultăților de profil din România și în comunitatea academică internațională, prin calitatea programelor de studii oferite și a activității de cercetare, seriozitate, eficiență și performanță, loialitate față de studenți și responsabilitate față de societate, contribuind la îndeplinirea cerințelor impuse de atingerea obiectivelor strategice asumate la nivelul universității.

Realizarea acestei politici se bazează pe proiectarea, implementarea, certificarea și menținerea unui sistem de management al calității care să conducă la atingerea următoarelor deziderate:

 • Caștigarea și menținerea încrederii studenților nosșri, a ARACIS-ului, a Ministerului Educației Naționale, a comunității academice și științifice românești și internaționale prin îmbunătățirea continuă a calității programelor de studii oferite;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor prin corelarea necesităților și cerințelor studenților cu cerințele pieței muncii;
 • Desfășurarea de acțiuni pentru integrarea europeană a țării noastre, pentru consolidarea spațiului european al învățământului superior și a spațiului european al cercetării, Facultatea de Energetică aflându-se în avangarda reformei învățământului superior;
 • Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic și de cercetare științifică prin încheierea de acorduri bilaterale, participarea la programe specifice de mobilități ale cadrelor didactice șsi studenților ( ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS, etc) sau prin facilitarea accesului la burse gestionate de diverse organizații, fundații etc. ( CNBSS, FULBRIGHT, AUF, DAAD, HUMBOLDT, CANON etc.)
 • Ameliorarea calitativă a proceselor de învățare și predare, printr-o reflecție continuă asupra activităților didactice, printr-un efort de cercetare susținut, prin solidaritatea cadrelor didatice ș a studenților în căutarea soluțiilor creative pentru a trece la un învățământ orientat spre student;
 • Asigurarea unui management performant, orientat către responsabilitate, transparență și eficiență, prin informatizarea serviciilor, a gestiunii academice și prin implementarea conceptului de organizație inteligentă;
 • Aplicarea unui plan de comunicare sistemic ce vizează ameliorarea dialogului cu studenții, cu cadrele didactice, cu angajatorii, cu alumni și celelate părți interesate din comunitate, urmărindu-se promovarea imaginii fiecărei componente și realizarea coerenței instituționale;
 • Perfecționarea formării în domeniul competențelor de comunicare șsi orientarea învățării și a predării în relație cu transformările lumii contemporane;
 • Îmbunătățirea pregătirii profesionale și în domeniul calității a întregului personal, creșterea responsabilității reprezentând o preocupare continuă a facultății;
 • Îmbunătățirea continuă a bazei materiale a facultății pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului didactic și științific;
 • Promovarea învățării pe parcursul vieții prin oferirea unor programe de formare profesională de calitate, adaptate la cerințele sociale și economice;
 • Asigurarea calității cercetării științifice, câștigarea și menținerea reputației internaționale prin dezvoltarea direcțiilor de cercetare existente și identificarea unor direcții noi, care pot aduce un avantaj competitiv facultății, creșterea vizibilității rezultatelor cercetării prin publicații de înalt nivel științific, organizarea și participarea la conferințe naționale și internaționale de prestigiu;
 • Asigurarea calității activității financiare, prin corelarea acesteia cu strategia de dezvoltare a facultății.

Din această perspectivă se impun următoarele acţiuni:

 1. Contribuţia la integrarea universităţii într-un proces de evaluare instituţională internaţional care să contribuie la creşterea vizibilităţii şi reputaţieii internaţionale.
 2. Creşterea calităţii activităţilor educaţionale şi de cercetare prin contribuţii la dezvoltarea mecanismelor şi procedurilor interne de autoevaluare.
 3. Realizarea unui învăţământ de calitate la nivelul tuturor celor trei cicluri de pregătire (studii de licenţă, Masterat, doctorat) şi promovarea transparenţei cu privire la calitatea procesului de învăţământ.
 4. Evaluarea anuală a rezultatelor obţinute la toate programele de studii de la ciclurile de licenţă şi Masterat.
 5. Aprecierea anuală a activităţii cadrelor didactice prin autoevaluare, evaluare colegială şi evaluare de către studenţi. În acest sens, se impune o mai intensă activitate în sensul participării studenţilor la aceste mecanisme de feed-back.

Pentru atingerea obiectivelor propuse în strategia pentru asigurarea calităţii, anual va fi elaborat un plan de măsuri pentru asigurarea calității, care cuprinde acţiuni proprii ale facultății, dar și acțiuni în vederea realizării obiectivelor impuse în planul de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii la nivelul UPB.